พิธีประดับยศกำลังพล

วันที่ 221129 พ.ค. 63 พ.อ.ณทัชต์ เกศทับทิม รอง ผอ.คส.สพ.ทบ.เป็นประธานในพิธีประดับยศ จ.ส.อ.ให้ จ.ส.ท.เฉลิมเกียรติ์ ศรีโยธา และ ส.อ. ให้ ส.ท.สิทธิกร เวฬุวาปี กำลังพล ผตทฯ และ ส.อ. ให้ ส.ท.อาทิตย์ อธิคม กำลังพล ผกง.คส.สพ.ทบ. ณ สโมสรนายทหาร คส.สพ.ทบ.ต.เขาพระงาม อ.เมือง จว.ลพบุรี มี หน.ผธกฯ,หน.ผตทฯและ หน.ผกง.คส.สพ.ทบ.เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

admin

May 23, 2020

รพ.อ.ป.ร. เข้าตรวจสอบการบริหารจัดการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

เมื่อวันที่ 221330 เม.ย. 63 พ.อ.(พ) อำนวย เติมเกาะ รอง ผอ.รพ.อ.ป.ร นำคณะนิเทศ รพ.อ.ป.ร ตรวจสอบการบริหารจัดการป้องกันแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 พื้นที่ คส.สพ.ทบ.(ลพบุรี) โดยมี พ.อ.ณทัชต์ เกศทับทิม รอง ผอ.คส.สพ.ทบ.และหน.นขต.คส.สพ.ทบ.(พื้นที่ลพบุรี) ร่วมให้การต้อนรับ เยี่ยมชมสถานที่ โรงนอนทหาร โรงเลี้ยง โรงประกอบเลี้ยง ของ ผบร.คส.สพ.ทบ. และ ร้อย.บร คลังแสง 2 และ 4 โดยได้รับความเขื่อมั่นในการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ครบถ้วนตามมาตรการของ กระทรวงสาธารณสุข

admin

April 22, 2020

พิธีประดับยศกำลังพล

วันที่ 211009 เม.ย. 63 พ.อ.ณัฐพร ขวัญแย้ม ผอ.คส.สพ.ทบ. เป็นประธานในพิธีประดับยศ ให้กับ กำลังพลของ ผตท.คส.สพ.ทบ. และ ผบร.คส.สพ.ทบ. ณ สโมสรนายทหาร คส.สพ.ทบ. ต.เขาพระงาม อ.เมือง จว.ลพบุรี จำนวน 5 นาย ดังนี้ จ.ส.ท.สุระจิตร์ ปะวันนา(ผตทฯ) จ.ส.ท.สุรเวท พันธ์เทียน(ผตทฯ) ส.อ.ทวีศักดิ์ สวัสดิมงคล(ผตทฯ) ส.อ.อรรคพล ช้างคล้าย(ผตทฯ) ส.ท. กรวีร์ วิชัยขัทคะ (ผบรฯ)

admin

April 22, 2020

ฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงของ พนักงาน รปภ.

วันที่ 22 เม.ย. 63 พ.อ.ณัฐพร ขวัญแย้ม ผอ.คส.สพ.ทบ. เดินทางเยี่ยมชมการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงของ พนักงานรักษาความปลอดภัย ของ ผบร.คส.สพ.ทบ. และ คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. เพื่อเป็นการฝึกการใช้อาวุธปืน ในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ของหน่วย ณ สนามยิงปืน คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. โดยในการฝึกอบรม ได้จัดให้มีการแข่งขันการยิงปืน และมีรางวัลสำหรับผู้ที่สามารถยิงได้ดี เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนด้วย

admin

April 22, 2020

มาตรการดูแลทหารกองประจำการช่วงการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19

ตามที่ได้มีสถานการ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในประเทศไทย และกองทัพบก โดย ผู้บัญชาการทหารบก ได้กรุณามอบนโยบายในการกำกับดูแลกำลังพลของกองทัพบก เพื่อป้องกันมิให้มีการติดเชื้อ ไม่เป็นภาระ และเป็นแบบอย่าง กรมสรรพาวุธทหารบก โดย กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก ได้มีมาตรการในการกำกับดูแลกำลังพลของหน่วยในด้านต่างๆ ตามที่ผู้บัญชาการทหารบก และ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก ได้กรุณาสั่งการในโอกาสต่างๆ ดังนี้ การงดการลาเยี่ยมญาติของทหารกองประจำการ ด้วยทหารกองประจำการแต่ละนาย มีภูมิลำเนาที่แตกต่างกันออกไป หากมีการปล่อยพักลาตามปกติ อาจจะกลายเป็นพาหะนำเชื้อโรคได้ เช่นจากการเดินทางโดยรถสาธารณะ จากการไปตามสถานที่ต่างๆ ที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ดังนั้น หน่วยจึงได้ทำการลดลาพักทหารกองประจำการ และมีมาตรการดูแลเยียวยาทางด้านจิตใจต่างๆ เข้ามาชดเชย อาทิ การจัดให้มีอาหารเมนูพิเศษเป็นประจำ จัดให้มีการฉายหนังกลางแปลง จัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับใช้ในการติดต่อสื่อสารกับครอบครัว เพื่อลดความเครียดของทหารกองประจำการ จัดให้มีกิจกรรมกีฬาต่างๆ เช่น ฟุตบอล ตระกร้อ เป็นต้น

admin

April 22, 2020

การคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด19

เมื่อวันที่ 14 เม.ย. 63 ตั้งแต่ 1900-2030 พันเอก ณทัชต์ เกศทับทิม รอง ผอ. คส.สพ.ทบ. นำเจ้าหน้าที่คัดกรอง Covid-19 ทำการตรวจวัดอุณหภูมิ ครอบครัวของกำลังพลภายในพื้นที่ จว.ล.บ. ณ บ้านพักข้าราชการ คส.สพ.ทบ. พร้อมกันนี้ ได้ดำเนินการ แจกคู่มือทหารต้านภัย COVID (ระดับบุคคล) คัดกรองผู้อยู่อาศัยป้องกันการแปลกปลอมเข้ามาพักอาศัยโดยมิได้ขออนุญาต ตรวจคัดกรองยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายอื่นทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย ความสุขสบาย ของส่วนรวม โดยทั่วกัน

admin

April 15, 2020

ผอ.คส.สพ.ทบ. มอบข้าวสาร และเครื่องอุปโภคให้กำลังพล

วันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 1400 พันเอก ณัฐพร ขวัญแย้ม ผู้อำนวยการกองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก พร้อมด้วย หน.นขต.คส.สพ.ทบ. ร่วมบริเวณ พบปะกำลังพล และมอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับ กำลังพล แผนกธุรการ แผนกบริการ แผนกการเงิน ตอนควบคุม สป.5 ตอนงบประมาณ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และ เป็นการแบ่งเบาภาระในเรื่องค่าครองชีพ ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก

admin

April 14, 2020

มอบข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้กำลังพล

เมื่อวันที่ 14 เม.ย. 63 พ.อ.สันติพงศ์ นารี หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. มอบข้าวสาร และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รวมถึงอาหาร และเครื่องบริโภคต่างๆ เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับกำลังพล ช่วงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

admin

April 14, 2020

เยี่ยมกำลังพลและครอบครัว

เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 63 พ.อ.ศุภณัฐ ทองธรรมชาติ หน.คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ. ตรวจเยี่ยมกำลังพลในบ้านพัก พร้อมทั้งมอบข้าวสาร มาม่า และหน้ากากผ้า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล โอกาสนี้ได้กรุณาพบปะพูดคุยกับกำลังพล และมอบคู่มือทหารต้านโควิด ระดับบุคคลให้กำลังพล และครอบครัว เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมตัว ป้องกัน และปฏิบัติด้วย

admin

April 13, 2020

ผอ.คส.สพ.ทบ. ตรวจเยี่ยมชุดสุนัขสงคราม

วันที่ 3 เม.ย. 63 พ.อ.ณัฐพร ขวัญแย้ม ผอ.คส.สพ.ทบ. เดินทางตรวจเยี่ยม ชุดสุนัข เพื่อเยี่ยมชมสุนัขสงครามที่ประจำการในหน่วย พร้อมทั้งพบปะพูดคุยมอบนโยบายการทำงานด้านการดูแลสัตว์ในความดูแลของหน่วย ตลอดจนรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บังคับสุนัข ณ คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุง หาแนวทางแก้ปัญหา

admin

April 3, 2020

เปิดใช้งานโรงเลี้ยง คส.สพ.ทบ.

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา1130 พันเอก ณัฐพร ขวัญแย้ม ผู้อำนวยการกองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก เป็นประธานในพิธีเปิดใช้ โรงเลี้ยง แผนกบริการ กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก ที่ได้รับงบประมาณในการซ่อมปรับปรุงเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะอนามัย สะดวกสบาย เป็นสัดส่วน

admin

April 1, 2020

ผอ.คส.สพ.ทบ. มอบเงินช่วยเหลือกำลังพลที่เจ็บป่วย

วันที่ 1 เมษายน 2563 พันเอก ณัฐพร ขวัญแย้ม ผู้อำนวยการกองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก ได้มอบเงินเยี่ยมผู้ป่วย จ.ส.อ.ปรีชา สุระชัย สังกัด คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.จำนวน 1,000 บาท จากกองทุนพัฒนาพิเศษ โดยมี พ.อ.สันติพงศ์ นารี หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องรับรอง คส.สพ.ทบ. ต.เขาพระงาม อ.เมือง จว.ลพบุรี

admin

April 1, 2020
1 2