ฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงของ พนักงาน รปภ.

วันที่ 22 เม.ย. 63 พ.อ.ณัฐพร ขวัญแย้ม ผอ.คส.สพ.ทบ. เดินทางเยี่ยมชมการฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริงของ พนักงานรักษาความปลอดภัย ของ ผบร.คส.สพ.ทบ. และ คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. เพื่อเป็นการฝึกการใช้อาวุธปืน ในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ของหน่วย ณ สนามยิงปืน คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. โดยในการฝึกอบรม ได้จัดให้มีการแข่งขันการยิงปืน และมีรางวัลสำหรับผู้ที่สามารถยิงได้ดี เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนด้วย

admin

April 22, 2020

มาตรการดูแลทหารกองประจำการช่วงการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19

ตามที่ได้มีสถานการ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในประเทศไทย และกองทัพบก โดย ผู้บัญชาการทหารบก ได้กรุณามอบนโยบายในการกำกับดูแลกำลังพลของกองทัพบก เพื่อป้องกันมิให้มีการติดเชื้อ ไม่เป็นภาระ และเป็นแบบอย่าง กรมสรรพาวุธทหารบก โดย กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก ได้มีมาตรการในการกำกับดูแลกำลังพลของหน่วยในด้านต่างๆ ตามที่ผู้บัญชาการทหารบก และ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก ได้กรุณาสั่งการในโอกาสต่างๆ ดังนี้ การงดการลาเยี่ยมญาติของทหารกองประจำการ ด้วยทหารกองประจำการแต่ละนาย มีภูมิลำเนาที่แตกต่างกันออกไป หากมีการปล่อยพักลาตามปกติ อาจจะกลายเป็นพาหะนำเชื้อโรคได้ เช่นจากการเดินทางโดยรถสาธารณะ จากการไปตามสถานที่ต่างๆ ที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ดังนั้น หน่วยจึงได้ทำการลดลาพักทหารกองประจำการ และมีมาตรการดูแลเยียวยาทางด้านจิตใจต่างๆ เข้ามาชดเชย อาทิ การจัดให้มีอาหารเมนูพิเศษเป็นประจำ จัดให้มีการฉายหนังกลางแปลง จัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับใช้ในการติดต่อสื่อสารกับครอบครัว เพื่อลดความเครียดของทหารกองประจำการ จัดให้มีกิจกรรมกีฬาต่างๆ เช่น ฟุตบอล ตระกร้อ เป็นต้น

admin

April 22, 2020

การคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด19

เมื่อวันที่ 14 เม.ย. 63 ตั้งแต่ 1900-2030 พันเอก ณทัชต์ เกศทับทิม รอง ผอ. คส.สพ.ทบ. นำเจ้าหน้าที่คัดกรอง Covid-19 ทำการตรวจวัดอุณหภูมิ ครอบครัวของกำลังพลภายในพื้นที่ จว.ล.บ. ณ บ้านพักข้าราชการ คส.สพ.ทบ. พร้อมกันนี้ ได้ดำเนินการ แจกคู่มือทหารต้านภัย COVID (ระดับบุคคล) คัดกรองผู้อยู่อาศัยป้องกันการแปลกปลอมเข้ามาพักอาศัยโดยมิได้ขออนุญาต ตรวจคัดกรองยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายอื่นทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย ความสุขสบาย ของส่วนรวม โดยทั่วกัน

admin

April 15, 2020

ผอ.คส.สพ.ทบ. มอบข้าวสาร และเครื่องอุปโภคให้กำลังพล

วันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 1400 พันเอก ณัฐพร ขวัญแย้ม ผู้อำนวยการกองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก พร้อมด้วย หน.นขต.คส.สพ.ทบ. ร่วมบริเวณ พบปะกำลังพล และมอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับ กำลังพล แผนกธุรการ แผนกบริการ แผนกการเงิน ตอนควบคุม สป.5 ตอนงบประมาณ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และ เป็นการแบ่งเบาภาระในเรื่องค่าครองชีพ ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก

admin

April 14, 2020

มอบข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปให้กำลังพล

เมื่อวันที่ 14 เม.ย. 63 พ.อ.สันติพงศ์ นารี หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. มอบข้าวสาร และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป รวมถึงอาหาร และเครื่องบริโภคต่างๆ เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับกำลังพล ช่วงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

admin

April 14, 2020

เยี่ยมกำลังพลและครอบครัว

เมื่อวันที่ 13 เม.ย. 63 พ.อ.ศุภณัฐ ทองธรรมชาติ หน.คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ. ตรวจเยี่ยมกำลังพลในบ้านพัก พร้อมทั้งมอบข้าวสาร มาม่า และหน้ากากผ้า เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล โอกาสนี้ได้กรุณาพบปะพูดคุยกับกำลังพล และมอบคู่มือทหารต้านโควิด ระดับบุคคลให้กำลังพล และครอบครัว เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเตรียมตัว ป้องกัน และปฏิบัติด้วย

admin

April 13, 2020

ผอ.คส.สพ.ทบ. ตรวจเยี่ยมชุดสุนัขสงคราม

วันที่ 3 เม.ย. 63 พ.อ.ณัฐพร ขวัญแย้ม ผอ.คส.สพ.ทบ. เดินทางตรวจเยี่ยม ชุดสุนัข เพื่อเยี่ยมชมสุนัขสงครามที่ประจำการในหน่วย พร้อมทั้งพบปะพูดคุยมอบนโยบายการทำงานด้านการดูแลสัตว์ในความดูแลของหน่วย ตลอดจนรับฟังปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บังคับสุนัข ณ คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุง หาแนวทางแก้ปัญหา

admin

April 3, 2020

เปิดใช้งานโรงเลี้ยง คส.สพ.ทบ.

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา1130 พันเอก ณัฐพร ขวัญแย้ม ผู้อำนวยการกองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก เป็นประธานในพิธีเปิดใช้ โรงเลี้ยง แผนกบริการ กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก ที่ได้รับงบประมาณในการซ่อมปรับปรุงเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะอนามัย สะดวกสบาย เป็นสัดส่วน

admin

April 1, 2020

ผอ.คส.สพ.ทบ. มอบเงินช่วยเหลือกำลังพลที่เจ็บป่วย

วันที่ 1 เมษายน 2563 พันเอก ณัฐพร ขวัญแย้ม ผู้อำนวยการกองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก ได้มอบเงินเยี่ยมผู้ป่วย จ.ส.อ.ปรีชา สุระชัย สังกัด คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.จำนวน 1,000 บาท จากกองทุนพัฒนาพิเศษ โดยมี พ.อ.สันติพงศ์ นารี หน.คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ. เป็นผู้แทนรับมอบ ณ ห้องรับรอง คส.สพ.ทบ. ต.เขาพระงาม อ.เมือง จว.ลพบุรี

admin

April 1, 2020

อบรมการดูแลป้องกันเชื้อโควิด 19

เมื่อวันที่ 310900 มี.ค. 63 คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ. ได้เชิญ หน.หน่วยตรวจโรค ศบบ. มาอบรมให้ความรู้ ,วิธีการป้องกันโรค covid-19 และวิธีดูแล ส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ให้แก่ ทหารกองประจำการของหน่วย

admin

March 30, 2020

คลังแสง 6 มอบหน้ากากผ้าให้กำลังพล

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 63 พ.อ.ศุภณัฐ ทองธรรมชาติ หน.คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ. แจกหน้ากากผ้าให้กับหัวหน้า นขต. นำไปแจกจ่ายต่อกำลังพล เพื่อป้องกันตนเอง ในการไอจาม ในระยะใกล้ และในที่สาธารณะ

admin

March 24, 2020

มอบหน้ากากผ้าให้กำลัง

วันที่ 20 มี.ค. 63 คส.สพ.ทบ. มอบหน้ากากผ้าให้กับกำลังพล เพื่อใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19

admin

March 20, 2020
1 2 3 4