ผอ.คส.สพ.ทบ. มอบข้าวสาร และเครื่องอุปโภคให้กำลังพล

วันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 1400 พันเอก ณัฐพร ขวัญแย้ม ผู้อำนวยการกองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก พร้อมด้วย หน.นขต.คส.สพ.ทบ. ร่วมบริเวณ พบปะกำลังพล และมอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับ กำลังพล แผนกธุรการ แผนกบริการ แผนกการเงิน ตอนควบคุม สป.5 ตอนงบประมาณ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และ เป็นการแบ่งเบาภาระในเรื่องค่าครองชีพ ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก