เปิดใช้งานโรงเลี้ยง คส.สพ.ทบ.

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา1130 พันเอก ณัฐพร ขวัญแย้ม ผู้อำนวยการกองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก เป็นประธานในพิธีเปิดใช้ โรงเลี้ยง แผนกบริการ กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก ที่ได้รับงบประมาณในการซ่อมปรับปรุงเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบ ถูกสุขลักษณะอนามัย สะดวกสบาย เป็นสัดส่วน