การคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด19

เมื่อวันที่ 14 เม.ย. 63 ตั้งแต่ 1900-2030 พันเอก ณทัชต์ เกศทับทิม รอง ผอ. คส.สพ.ทบ. นำเจ้าหน้าที่คัดกรอง Covid-19 ทำการตรวจวัดอุณหภูมิ ครอบครัวของกำลังพลภายในพื้นที่ จว.ล.บ. ณ บ้านพักข้าราชการ คส.สพ.ทบ. พร้อมกันนี้ ได้ดำเนินการ แจกคู่มือทหารต้านภัย COVID (ระดับบุคคล) คัดกรองผู้อยู่อาศัยป้องกันการแปลกปลอมเข้ามาพักอาศัยโดยมิได้ขออนุญาต ตรวจคัดกรองยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายอื่นทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย ความสุขสบาย ของส่วนรวม โดยทั่วกัน