มาตรการดูแลทหารกองประจำการช่วงการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19

ตามที่ได้มีสถานการ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ในประเทศไทย และกองทัพบก โดย ผู้บัญชาการทหารบก ได้กรุณามอบนโยบายในการกำกับดูแลกำลังพลของกองทัพบก เพื่อป้องกันมิให้มีการติดเชื้อ ไม่เป็นภาระ และเป็นแบบอย่าง

กรมสรรพาวุธทหารบก โดย กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก ได้มีมาตรการในการกำกับดูแลกำลังพลของหน่วยในด้านต่างๆ ตามที่ผู้บัญชาการทหารบก และ เจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก ได้กรุณาสั่งการในโอกาสต่างๆ ดังนี้

การงดการลาเยี่ยมญาติของทหารกองประจำการ

ด้วยทหารกองประจำการแต่ละนาย มีภูมิลำเนาที่แตกต่างกันออกไป หากมีการปล่อยพักลาตามปกติ อาจจะกลายเป็นพาหะนำเชื้อโรคได้ เช่นจากการเดินทางโดยรถสาธารณะ จากการไปตามสถานที่ต่างๆ ที่สุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ดังนั้น หน่วยจึงได้ทำการลดลาพักทหารกองประจำการ และมีมาตรการดูแลเยียวยาทางด้านจิตใจต่างๆ เข้ามาชดเชย อาทิ การจัดให้มีอาหารเมนูพิเศษเป็นประจำ จัดให้มีการฉายหนังกลางแปลง จัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับใช้ในการติดต่อสื่อสารกับครอบครัว เพื่อลดความเครียดของทหารกองประจำการ จัดให้มีกิจกรรมกีฬาต่างๆ เช่น ฟุตบอล ตระกร้อ เป็นต้น