ARMY Delivery จัดส่งความสุขถึงบ้าน

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 1400 กรมสรรพาวุธทหารบก โดย พันเอก ณัฐพร ขวัญแย้ม ผู้อำนวยการกองคลังแสง
กรมสรรพาวุธทหารบก และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ในพื้นที่ จังหวัดลพบุรี ร่วมกับกำลังพลดำเนินโครงการ Army Delivery โดยจัดส่งข้าวสารอาหารแห้งและเครื่องบริโภคที่จำเป็นให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ หมู่1-หมู่ 10 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี จำนวน 37 ครัวเรือน โดยได้รับความร่วมมือและประสานงานอย่างดียิ่ง จากเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน