ติดต่อเรา

อาคาร บก.คส.สพ.ทบ. พ.ศ. 2563

ที่ตั้งกองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก

300 หมู่ 1 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี 15160
โทรศัพท์ 036 487 500

https://www.facebook.com/ammorta

ผู้ดูแลระบบ (Webmaster)

ส.อ.พิชิตชัย ปานทั่ง
คลังแสงที่ 2 กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก
257 หมู่ 1 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15160
โทร 0 3648 6978 ต่อ 39901