ประวัติความเป็นมา

อาคาร บก.คส.สพ.ทบ. 2563

กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก เดิมเป็นกรมคลังแสงทหารบก ทำหน้าที่รับเก็บรักษา และแจกจ่าย อาวุธ กระสุนและวัตถุระเบิด ควบคู่มากับกรมช่างแสงทหารบก ซึ่งเป็นหน่วยผลิตจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2454 ในฐานะหน่วยขึ้นตรงต่อกรมพลาธิการทหารบกซึ่งเป็นหน่วยที่ใหญ่กว่าตามระบบการจัดแบบกรมซ้อนกรม ในสมัยนี้มี พลตรี พระยาประสิทธิ์ดัลการ เป็นเจ้ากรมคลังแสงทหารบกคนแรก ต่อมาได้โอนมาขึ้นกับกรมช่างแสงทหารบกในปี พ.ศ. 2491 กองคลังแสงกรมสรรพาวุธทหารบก ซึ่งมีที่ตั้งอยู่  ณ  ถนนพระราม 5  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  มีฐานะเป็นหน่วยขึ้นตรงหน่วยหนึ่งของ กรมสรรพาวุธทหารบก มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหา เก็บรักษา ควบคุม แจกจ่าย จำหน่าย โอน ส่งคืน ส่งซ่อม และตรวจสภาพสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธทั้งปวง (ทั้ง สป.2 , สป.4 และ สป.5)

เนื่องจากการส่งกำลัง และซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธ มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นตามส่วนสัมพันธ์กับอัตราการขยายกำลังของหน่วยกำลังรบ เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานสนับสนุน กรมสรรพาวุธทหารบก จึงได้รับอนุมัติให้จัดตั้งกองคลังยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธขึ้นอีกหน่วยหนึ่ง เมื่อปี พ.ศ. 2514 และได้รับมอบหมายความรับผิดชอบการส่งกำลัง สป.2 และ สป.4 ให้แก่ หน่วยคลังที่จัดตั้งขึ้นใหม่นี้ ส่วนกองคลังแสงได้รับผิดชอบเฉพาะ สป.5 และให้เคลื่อนย้ายออกจากที่ตั้งเดิมเข้าไปที่ตั้งแห่งใหม่ ณ เลขที่  47  ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  และในปี พ.ศ. 2547 ได้ย้ายเข้าที่แห่งใหม่ ณ เลขที่ 300 หมู่ 1 ถนนสีวะรา ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จนถึงปัจจุบัน

ที่ตั้งหน่วยปัจจุบัน

เลขที่ 300 หมู่ 1 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี 15160

โทรศัพท์ 0 3648 7500
โทร ทบ. 34500 (สื่อสาร) โทร ทบ. 34506 (ธุรการ)
โทร ทบ. 34512 (ตอนควบคุม สป.5)