เงินช่วยเหลือสวัสดิการกรณีเจ็บป่วย และเสียชีวิต

ระเบียบ คส.สพ.ทบ. ว่าด้วย การช่วยเหลือสวัสดิการ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ พ.ศ. 2563

พ.อ.ณัฐพร ขวัญแย้ม ผอ.คส.สพ.ทบ. ได้กรุณามอบเงินสวัสดิการให้ มารดากำลังพลที่เสียชีวิต

ระเบียบนี้ เป็นระเบียบที่ทาง พ.อ.ณัฐพร ขวัญแย้ม ผอ.คส.สพ.ทบ. กำหนดให้มีขึ้นเพื่อเป็นเงินช่วยเหลือสวัสดิการ และดูแลกำลังพลที่เจ็บป่วย หรือเสียชีวิต โดยกำลังพลที่มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิการได้แก่ ข้าราชการทหาร ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และทหารกองประจำการในสังกัด คส.สพ.ทบ. และ นขต.คส.สพ.ทบ.