2552 – ปัจจุบัน

พ.อ. นพดล ศรีจันทร์สุข

ตำแหน่ง ผอ.คส.สพ.ทบ.
ระหว่าง 2552 – 2558

พ.อ.พจน์พงษ์ เนตรเจริญ

ตท.25 จปร. 26

ตำแหน่ง ผอ.คส.สพ.ทบ.
ระหว่าง 2558 – 2562

พ.อ.ณัฐพร ขวัญแย้ม

ตท.26 จปร. 37

ตำแหน่ง ผอ.คส.สพ.ทบ.
ระหว่าง 2562 – ปัจจุบัน