วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

  1. กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก เป็นหน่วยสนับสนุนด้านการส่งกำลังบำรุงสิ่งอุปกรณ์ประเภท 5 สายสรรพาวุธของกองทัพบก ที่เป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จในสนามรบและการปฏิบัติภารกิจด้านยุทธการ  อันเป็นพันธกิจสำคัญของเหล่าทหารสรรพาวุธ  เป็นหน่วยที่มีประสิทธิภาพ  รวดเร็ว ทันสมัย เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของหน่วยรับการสนับสนุน กองทัพบก และประชาชน
  2. กำลังพลของหน่วยต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความเสียสละ และมีขวัญกำลังใจดีเยี่ยม

พันธกิจ (หน้าที่รับผิดชอบ)

  1. การส่งกำลัง ซ่อมบำรุง เก็บรักษา แจกจ่าย ตรวจสภาพ ยิงทดสอบ และทำลาย สป.5 สาย สพ. และอาวุธนำวิถี
  2. การให้คำแนะนำทางเทคนิค และการบริการข่าวกรองทางเทคนิค
  3. การถวายความปลอดภัยแด่พระบรมวงศานุวงศ์ และบุคคลสำคัญ
  4. การช่วยเหลือประชาชน
  5. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่
  6. ภารกิจอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย