2454 – ปัจจุบัน

ที่ชื่อ – นามสกุลตั้งแต่ถึงตำแหน่ง
1พล.ต.พระยาประสิทธิ์ศัลยการ (พระยาสิงหเสนี สะอาด สิงหเสนี)24542455เจ้ากรมคลังแสงทหารบก
2พ.อ.พระยาดำเกิงรณภพ24562483
3พ.อ.ขุนอุดมสรยุทธ24842488
4พล.ต.วิเชียร สุตันตานนท์24882488
5พ.อ.บุญธรรม วัฒนะวิทย์24892489
6พ.อ.ขุนสมบูรณ์ ยุทธศิลป์24892489
7พ.ท.ม.ล.จเร สุทัศน์24902491
8พ.อ.เล็ก สงวนชาติสรไกร24922493
9พ.อ.เฟื้อ ฤทธาคนี24942498
10พ.อ.ทรัพย์ รามสูตร24992500
11พ.อ.สท้าน ภิรมย์รัตน์25012506หัวหน้ากองคลังแสง
12พ.อ.อภิธัม สมานทรัพย์25072511
13พ.อ.ประสาน ประศาสน์สารกิจ25112513
14พ.อ.อุดม กำแหงฤทธิรงค์25132514
15พ.อ.อภิธัม สมานทรัพย์25142517
16พ.อ.ปลื้ม จูฑะพงษ์25172522
17พ.อ.วิศาล จรูญรัตน์25222523
18พ.อ.ชาลี อิศรางกูล ณ อยุธยา25232524
19พ.อ.ประสงค์ พจน์พานิช25242525
20พ.อ.ทองนิยม น้อมศิริ25252529
21พ.อ.ณรงค์ เจริญศิริ25292529
22พ.อ.ทองนิยม น้อมศิริ25292529
23พ.อ.ดำเนิน แก้วมา25292531
24พ.อ.จตุรงค์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา25312535ผู้อำนวยการกองคลังแสง
25พ.อ.อำพล เขมังกรณ์25352539
26พ.อ.บำเรอ ดียวดยิ่ง25392543
27พ.อ.ทวิน เกิดพุฒ25432545
28พ.อ.จรัญ พันธุนนท์25452547
29พ.อ.ธานินทร์ สมานทรัพย์25472547
30พ.อ.จรัญ พันธุนนท์25472549
31พ.อ.ชาญชลิต พนมสารนรินทร์25492550
32พ.อ.วิชัย โพนุสิต25502552
33พ.อ.นพดล ศรีจันทร์สุข25522558
34พ.อ.พจน์พงษ์ เนตรเจริญ25582562
35พ.อ.ณัฐพร ขวัญแย้ม2562ปัจจุบัน