หน่วยขึ้นตรง

คลังแสง 1 คส.สพ.ทบ.

คลังแสงที่ 1
กองคลังแสง กรมสรราวุธทหารบก

หมู่ 1 ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
โทร 0 3648 7500
โทร ทบ. 34341

คลังแสง 2 คส.สพ.ทบ.

คลังแสงที่ 2
กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก

257 หมู่ 1 ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จว.ลพบุรี 15160
โทร 0 3648 6978
โทร ทบ. 39900 (สื่อสาร), 39903 (บัญชีคุม), 39911 (มว.คลัง สป.5), 39918 (กองร้อย)

คลังแสง 3 คส.สพ.ทบ.

คลังแสงที่ 3
กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก

69 ม.4 ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จว.นครสวรรค์ 60130
โทร 0 5638 1508
โทร ทบ. 32300

คลังแสง 4 คส.สพ.ทบ.

คลังแสงที่ 4
กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก

ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
โทร 0 3648 7507
โทร ทบ. 34300, 34306

คลังแสง 5 คส.สพ.ทบ.

คลังแสงที่ 5
กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก

325 หมู่ 12 ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
โทร 0 4439 0059
โทร ทบ. –

คลังแสง 6 คส.สพ.ทบ.

คลังแสงที่ 6
กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก

70 ม.5 ต.อ่างทอง อ.เมือง จว.ราชบุรี 70000
โทร 0 3273 2243
โทร ทบ. 52600

ผตท.คส.สพ.ทบ.

แผนกตรวจซ่อมและทำลายกระสุนวัตถุระเบิด
กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก

300 หมู่ 1 ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
โทร 00 3648 7506
โทร ทบ. 34538

ผบร.คส.สพ.ทบ.

แผนกบริการ
กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก

300 หมู่ 1 ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
โทร 0 3648 7504
โทร ทบ. 34515

ผกง.คส.สพ.ทบ.

แผนกการเงิน
กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก

300 หมู่ 1 ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
โทร 0 3648 7504
โทร ทบ. 34573

ผธก.คส.สพ.ทบ.

แผนกธุรการ
กองคลังแสง กรมสรรพาวุธทหารบก

กองบังคับการ คส.สพ.ทบ.
300 หมู่ 1 ต.เขาพระงาม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 15160
โทร 0 3648 7500
โทร ทบ. 34506 (ธุรการ) 34512 (ตอนควบคุม สป.5) 34503 (สำนักงานผู้บังคับบัญชา)